اعضای قطب

تعداد بازدید:۲۰۱۷

اعضای قطب

 

دوره اول: قطب علمی اصلاح نباتات مولکولی 

 - 
دکتر فرخ رحیم زاده خویی ( مدیر قطب )
 - 
دکتر عزیز جوانشیر
 - 
دکتر مصطفی ولیزاده
 - 
شادروان دکتر هوشنگ آلیاری
 - 
دکتر محمد مقدم
 -  
دکتر محمدرضا شکیبا
 -  
دکتر سید ابوالقاسم محمدی
 -  
دکتر محمود تورچی

دوره دوم: قطب علمی اصلاح مولکولی غلات

 - 
دکتر فرخ رحیم زاده خویی
 - 
دکتر عزیز جوانشیر
 - 
دکتر مصطفی ولیزاده
 - 
شادروان دکتر هوشنگ آلیاری
 - 
دکتر محمد مقدم
 -  
دکتر محمدرضا شکیبا
 -  
دکتر سید ابوالقاسم محمدی ( مدیر قطب )

دوره سوم: قطب علمی اصلاح مولکولی غلات

 -  دکتر فرخ رحیم زاده خویی
 - 
دکتر مصطفی ولیزاده
 - 
دکتر محمد مقدم
 -  
دکتر محمدرضا شکیبا
 -  
دکتر اسلام مجیدی هروان  ( موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی )
 -  
دکتر بهزاد قره یازی ( موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی )
 -  
دکتر رجب چوکان  ( موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر )
 -  
دکتر سید ابوالقاسم محمدی ( مدیر قطب )

آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۴