همکاری های علمی و بین المللی قطب با سایر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

تعداد بازدید:۲۸۹۵
دکتر اسلام مجیدی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 دکتر رجب چوگان  موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 دکتر بهزاد قزه یاضی  موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
 دکتر بهزاد صادق زاده  موسسه تحقیقات دیم کشور
 دکتر مظفر روستایی  موسسه تحقیقات دیم کشور
 مهندس فرزاد آهک پز  موسسه تحقیقات دیم کشور
 مهندس حسین جمالی  موسسه تحقیقات پبت و گواهی نهال و بذر
 دکتر محمد رضا جمال کمالی مرکز تحقیقات بین المللی گندم و ذرت (CIMMYT) 
 دکتر توماس پیـــن  مرکز تحقیقات بین المللی گندم و ذرت (CIMMYT) 
 دکتر یام منــــز  مرکز تحقیقات بین المللی گندم و ذرت (CIMMYT) 
 پروفسور زد رینگل دانشگاه استرالیای غربی،استرالیا 
 دکتر بهمن اهدایی دانشگاه کالیفرنیا،ریورساید،آمریکا 
 پروفسور کامیل حلیل اوغلو دانشگاه آتاتورک،ترکیه 
 دکتر مراد آیدین  دانشگاه آتاتورک،ترکیهآخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۴