همایش ها

تعداد بازدید:۱۲۸۳

 همایش ها و کنگره ها علمی: 

  • سید ابوالقاسم محمدی. 1390. کارگاه آموزشی کاربرد ژنتیک مولکولی در محیط زیست. اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه.

  • مقدم، محمد و مجید نوروزی. 1391. کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل آماری در پژوهش­های کشاورزی. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 14-16 شهریور ماه. دانشگاه آزاد اسلامی کرج.

  • عضویت شش نفر از اعضای هسته اصلی (دکتر مصطفی ولی­زاده، دکتر محمد مقدم، دکتر اسلام مجیدی، دکتر بهزاد قره­یاضی، دکتر سید ابوالقاسم محمدی، دکتر رجب چوکان) در کمیته علمی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران،  1391.

  • عضویت شش نفر از اعضای هسته اصلی (دکتر مصطفی ولی­زاده، دکتر محمد مقدم، دکتر اسلام مجیدی، دکتر بهزاد قره­یاضی، دکتر سید ابوالقاسم محمدی، دکتر رجب چوکان) در کمیته علمی دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران،  1391.

  • عضویت دو نفر از اعضای هسته اصلی (دکتر بهزاد قره­یاضی، دکتر سید ابوالقاسم محمدی) در کمیته علمی سومین کنگره ایمنی زیستی ایران، 1391.

  • عضویت سه نفر از اعضای هسته اصلی (دکتر اسلام مجیدی، دکتر بهزاد قره­یاضی، دکتر سید ابوالقاسم محمدی) در کمیته علمی هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی، 1391.

  • عضویت شش نفر از اعضای هسته اصلی (دکتر مصطفی ولی­زاده، دکتر محمد مقدم، دکتر اسلام مجیدی، دکتر بهزاد قره­یاضی، دکتر سید ابوالقاسم محمدی، دکتر رجب چوکان) در کمیته علمی سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران،  1392

  • عضویت سه نفر از اعضای هسته اصلی (دکتر اسلام مجیدی، دکتر بهزاد قره­یاضی، دکتر سید ابوالقاسم محمدی) در کمیته علمی هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی، 1391.

  • عضویت شش نفر از اعضای هسته اصلی (دکتر مصطفی ولی­زاده، دکتر محمد مقدم، دکتر اسلام مجیدی، دکتر بهزاد قره­یاضی، دکتر سید ابوالقاسم محمدی، دکتر رجب چوکان) در کمیته علمی سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران،  1392

آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۴