مقالات چاپ داخل

تعداد بازدید:۱۴۵۳
 

 

لیست مقاله های چاپ شده در مجلات علمی داخل کشور

چوکان ر. 1390. اثر تاریخ‌های کشت تأخیری بر فنولوژی و عملکرد دانه هیبریدهای گروه‌های رسیدگی ذرت در منطقه معتدل فارس. مجله علوم زراعی ایران، ش 13، ص 252-234.

خزایی ع.، م. مقدم و س. نورمحمدی. 1390. ارزیابی تنوع ژنتیکی توده‌های بومی جو پاییزه غرب ایران. مجله علوم زراعی ایران، ش 13، ص 683-671.

حیدری ا.، س.ا. محمدی، م. مقدم، م.ر. شکیبا، ک. قاسمی، ا. یوسفی. 1390.  ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو با استفاده از نشانگرهای  EST-SSR و  SSR. مجله علوم زراعی ایران،  ش 13، ص 156-146.

ولیزاده م.، ز. محمودیان، ح. محمدزاده جلالی، ع. غفاری،  م. روستایی.1390 .پاسخ به تنش خشکی برخی ژنوتیپ های گندم پائیزه با استفاده از صفات زراعی و الگوی پروتئینی. مجله تحقیقات غلات، ش1، ص 25-11.

گنج خانلو ع.، س.ا. محمدی، م. مقدم، م.ر. شکیبا، ک. قاسمی، ا. یوسفی. 1391. مطالعه تنوع ژنتیکی جو به کمک نشانگرهای ریزماهواره و تجزیه ارتباط برای صفات وابسته به تحمل به یخ-زدگی. مجله به نژادی نهال و بذر،

گنج خانلو ع.، م. مقدم، س.ا. محمدی، م.ر. شکیبا، ک. قاسمی، ا. یوسفی. 1391. ارزیابی ژنوتیپ های جو از نظر تحمل یخ زدگی طوقه و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی. مجله به نژادی نهال و بذر،

سخنور م.، س.ا. محمدی، م.مقدم، م. روستایی. 1391. مکان یابی ژن(های) کنترل کننده عملکرد دانه و اجزای آن در گندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی با استفاده از نشانگرهای مولکولی.

هامیان س.، م. مقدم، س.ا. محمدی، ک. قاسمی، ا. حیدری، ا. فرج زاده و ا. یوسفی. 1390. تنوع ژنتیکی برای تحمل به سرمای زمستانی و خصوصیات مرتبط با آن در ژنوتیپ های جو. مجله علوم زراعی ایران، ش 13، ص 759-743.

سبحانی قشلاق آ.، س. اهری زاد، س.ا. محمدی، ف. فرح وش. 1391. ارزیابی و گروه بندی لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان با استفاده از شاخص های تحمل به تنش کم آبی. دانش کشاورزی و تولید پایدار،

سرحدی ا.، س. محفوظی، ا. مجید هروان و ا. امینی. 1391. تعیین نیاز بهاره سازی و تحمل به سرما در دو رقم گندم نان. مجله علوم زراعی ایران، ش 14، ص 43-29.

عبدالهی سیسی ن.، س.ا. محمدی، س.س. علوی کیا و ب. صادق زاده. 1391. کارایی نشانگرهای ESTSSR در تعیین تنوع و ساختار ژنتیکی توده های بومی جو. مجله تحقیقات غلات، ش 2، ص 93-83.

فرج زاده ا. ، م. مقدم، س. اهری زاد، ک. قاسمی، س.ا. محمدی، س. هامیان. 1391. ارزیابی ژنتیکی لاین های جو از نظر مقاومت طوقه به یخ زدگی و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی. مجله تولید گیاهان زراعی،

مزینانی م.ا.، م. مقدم، س.س. علوی کیا، م.ر. شکیبا، ع.ا. مهرابی و ع. پور ابوقداره. 1391. مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های Triticum boeoticum تحت شرایط عادی و تنش کم آبی. تحقیقات غلات، ش. 1، ص. 17-30.

حسینی س.ف.، ر. چوکان، م.ر. بی همتا و ع. محمدی. 1392. برآورد ترکیب پذیری واثر ژن در لاین های ذرت با استفاده از تجزیه لاینx تستر در شرایط تنش خشکی. مجله علوم زراعی ایران، ش 15، ص70-60.

عباس‌زاده م.، س.ا. محمدی، م. مقدم و ب. صادق‌زاده. 1392. مکان یابی QTLهای مرتبط با تجمع بُر در بخش هوایی جو در مراحل رویشی و رسیدگی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. مجله علوم زراعی ایران، ش 15، ص 88-71.

 

آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۴