رساله های مرتبط با اهداف قطب

تعداد بازدید:۱۴۵۲

رساله­های دکتری در رشته اصلاح نباتات

گرایش­های "ژنتیک بیومتری" و "ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک"

1.        شناسایی نواحی ژنومی کنترل کننده صفات دخیل در تحمل به تنش کمبود آب در گندم نان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

2.        تهیه نقشه پیوستگی ریز ماهواره­ای در جمعیت هاپلو.ئیدهای مضاعف شده جو و شناسائی نواحی ژنومی مرتبط با صفات زراعی و تجمع برخی ریزمغذی­ها

3.        تجریه میانگین نسل­ها و پروتئوم برگ گندم تحت تنش شوری

4.        ارتباط بین آنزیم­های آنتی اکسیدان و صفات زراعی در ژنوتیپ­های گندم پائیزه تحت تنش خشکی

5.        ارزیابی ارقام گندم بهاره تحت تنش خشکی و تجزیه پروتئوم متحمل­ترین و حساسترین آن­ها

6.        تنوع اللی ژن­های ورنالیزاسیون، ساختار ژنتیکی و تهیه نقشه عدم تعادل پیوستگی نشانگرهای SSR در گندم­های بومی ایران

7.        تجزیه ژنتیکی پاسخ به تنش کمبود آب در جمعیت­های حاصل از تلاقی ارقام گندم گاسپارد و DN11

8.        ارزیابی ژنوتیپ­های جو تحت تنش سرما و تجزیه پروتئوم برگ دو ژنوتیپ متحمل و حساس

9.        تاثیر شوری بر الگوی متیله­شدن DNA و بیان ژن‌های القا شونده با شوری در بخش هوایی جو

10.    بررسی الگوی بیان ژن­های القا شونده با شوری و تغییرات متیله شدن DNA در ریشه ارقام جو حساس و متحمل به شوری 

11.    مکا­ن­یابی ژن(های) کنترل کننده صفات مرتبط با تحمل به شوری  در جمعیت لاین­های هاپلوئید جو تحت شوری طبیعی

12.    تجزیه میانگین نسل­های حاصل از تلاقی ارقام گندم آرتا و بم در شرایط نرمال و تنش کمبود آب و تجزیه پروتئوم برگ آن­ها

13.    بررسی وراثت صفات زراعی در نسل­های حاصل از تلاقی ارقام گندم آرتا و ارگ  در شرایط نرمال و تنش کمبود آب و تجزیه پروتئوم برگ آن­ها

14.    تجزیه ژنتیکی برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک در نتاج حاصل از تلاقی ارقام مغان 3 و ارگ در شرایط نرمال و تنش کمبود آب و تجزیه پروتئوم والدین آن­ها

آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۴