پایاننامه های مرتبط با اهداف قطب

تعداد بازدید:۱۵۴۹

پایاننامه­های کارشناسی ارشد در رشته اصلاح نباتات

1.        تنوع ژنتیکی و روابط صفات زراعی در لاین­های اینبرد نوترکیب حاصل از تلاقی ارقام گندم نوستار و زاگرس

2.        شناسایی نشانگرهای SSR پیوسته با ژن­(های) کنترل کننده تجمع B و Zn در دانه جو

3.        مکان­یابی QTLهای تجمع Zn و B در بخش هوایی جو طی مراحل پنج برگی و رسیدگی کامل با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

4.        مکان­یابی ژن­های کنترل کننده عملکرد و اجزای آن در جمعیت دابل هاپلوئید جو با استفاده از نشانگرهای SSR

5.        ارزیابی مقاومت به سرمای لاین­های اینبرد نوترکیب گندم نان حاصل از تلاقی ارقام نوراستار و زاگرس

6.        واکنش لاین­های اینبرد نوترکیب گندم بهاره از نظر صفات فیزیولوژیکی به تنش کم آبی

7.        ارزیابی توده­های گندم Triticum boeticum و T. urartu از نظر خصوصیات مورفولوژیکی در شرایط عادی و تنش کم آبی

8.        تعیین تنوع و ساختار ژنتیکی ارقام بومی جو ایران با استفاده از نشانکرهای ریزماهواره

9.        انتقال پذیری نشانگرهای SSR گندم برای تعیین تنوع ژنتیکی و ساختار جوهای بومی ایران

10.    ارزیابی جمعیت­های T. boeticm و T. urartu از نظر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی در شرایط عادی و تنش

11.    تنوع اللی ژن­های زیر واحد گلوتنین با وزن ملکولی پائین (LMW) در ارقام بومی گندم ایران

12.    شناسایی نواحی ژنومی مرتبط با تجمع آهن در بخش هوایی و دانه جمعیت هاپلوئید¬های مضاعف جو

13.    مکان­یابی QTLهای غلظت و محتوی فسفر در قسمت هوائی و بذر جو

14.    الگوی متیله شدن DNA در ریشه ارقام جو Sahara3771 و Clipper تحت تنش شوری با استفاده از تکنیک CRED-RA

15.    تنوع ژنتیکی ارقام پاییزه گندم نان در شرایط عدم محلول پاشی با روی

16.    کارآیی جذب و انتقال روی به دانه در ارقام گندم بینابین

17.    ارزیابی لاین­های اینبرد نوترکیب گندم از نظر خصوصیات زراعی در شرایط عادی و تنش کم آبی

18.    برآورد پارامترهای ژنتیکی مرتبط با کیفیت نانوائی در لاین­های اینبرد نوترکیب گندم نان در شرایط کم آبی

19.    تاثیر محلول پاشی روی بر تجمع آهن در دانه ارقام گندم

20.    ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط برای لاین­های اینبرد نوترکیب گندم پاییزه

21.    شناسایی نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با کیفیت نانوایی در لاین­های اینبرد نوترکیب گندم

22.    تنوع ژنتیکی ارقام گندم بهاره از نظر کارآیی جذب و انتقال Zn در شرایط فاقد و واجد محلول پاشی

23.    تجزیه میانگین نسل­ها در شرایط عادی و تنش آبی درگندم

24.    تنوع ژنتیکی لاین­های اینبرد نوترکیب گندم از نظر تحمل به تنش کم آبی در طی دو سال زراعی

25.    تنوع ژنتیکی لاین­های اینبرد نوترکیب گندم بهاره از نظر خصوصیات ریشه و صفات زراعی


پایاننامه­های کارشناسی ارشد در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

1.    مقایسه کارآیی نشانگرهای SSR و EST-SSR در تعیین روابط ژنتیکی ارقام بومی جو ایران

2.    الگوی نواری برخی آنزیم­های آنتی اکسیدان در ژنوتیپ­های گندم تحت تنش شوری در مرحله گیاهچه

3.    تنوع آللی ژن‌های مقاومت به زنگ قهوه‌ای و نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ژن­های زنگ زرد در گندم‌های بومی ایران

4.    تنوع آللی ژن‌های بهاره­سازی و فتوپریود در گندم‌های بومی ایران

5.   تنوع آللی نواحی ژنومی ژن‌های مقاومت به زنگ­های قهوه‌ای و زنگ زرد در گندم‌ نان

6.   اثر تنش شوری و تیمار با پرولین بر الگوی نواری آنزیم­های آنتی­اکسین ارقام جو در مرحله گیاهچه­ای

آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۴